Algemene voorwaarden

1. Toepassingsgebied
1.1.  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden die Slim & Beautiful Afslank- en Beweegstudio verricht voor de klant, hierna te noemen: “deelnemer”, met betrekking tot het van van alle producten, diensten en/of activiteiten uit het aanbod van Slim & Beautiful Afslank- en Beweegstudio
1.2.  Deze algemene voorwaarden gelden niet alleen in de rechtsverhouding tussen Slim & Beautiful Afslank- en Beweegstudio bij de uitvoering van deze overeenkomst betrokken derden, zoals -doch niet beperkt daartoe- trainers, begeleiders en consulenten, met inbegrip van hun eventuele erfgenamen.
1.3.  Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van Slim & Beautiful Afslank- en Beweegstudio.

2. Totstandkoming van de overeenkomst
De overeenkomst geldt vanaf het moment dat de door de deelnemer een ingevuld/ondertekend en overgedragen formulier (digitaal) met aandachtspunten (gezondheidsverklaring) en/of een (digitaal) inschrijfformulier door Slim & Beautiful Afslank- en Beweegstudio is ontvangen.

3. Wederzijdse verplichting
3.1.  Slim & Beautiful Afslank- en Beweegstudio zal de klant naar beste inzicht en vermogen en in overeenkomstig met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
3.2.  De klant zorgt ervoor dat alle gegevens, die van belang kunnen zijn voor de behandelingen en/of de trainingen in de Vacushaper/Vacubike/Bodytec tijdig aan Slim & Beautiful Afslank- en Beweegstudio worden verteld.
3.3.  De deelnemer verklaart dat hij/zij naar beste weten gezond is en fysiek in staat is om de instructies van de medewerk(st)er zonder schade voor zijn gezondheid op te volgen. Bij twijfel verplicht de deelnemer zich ertoe alvorens de overeenkomst met Slim & Beautiful Afslank- en Beweegstudio aan te gaan, zijn arts te raadplegen.
3.4.  Op Slim & Beautiful Afslank- en Beweegstudio rust de verplichting tot het, gelet op het doel van de trainingen, zo goed mogelijk begeleiden van de deelnemer gedurende de trainingen. De inhoud van de trainingen wordt door de medewerker bepaald. Slim & Beautiful Afslank- en Beweegstudio voert de werkzaamheden in het kader van de opdracht uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting.
3.5.  Slim & Beautiful Afslank- en Beweegstudio is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de cliënt is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

4. Trainingsvoorwaarden, lestijden en verhindering
4.1.  Tijdens officiële feestdagen is Slim & Beautiful Afslank- en Beweegstudio gesloten. Slim & Beautiful Afslank- en Beweegstudio behoudt zich het recht tijdens de officiële schoolvakanties een aangepast trainingsrooster te voeren, zonder dat dit zal leiden tot reductie van de abonnementskosten of teruggave.
4.2.  Een geplande afspraak voor een van de trainigen, behandelingen en/of consulten kan door opdrachtgever tot 24 uur voor en aanvang van de behandeling telefonisch, per e-mail of via WhatsApp worden afgezegd c.q. verplaatst.
4.3.  Na 24 uur voor aanvang van alle behandelingen en consulten geldt dat bij afzegging 100% volledige tarief in rekening wordt gebracht. Voor de Vacushaper/Vacubike/Bodytec geldt dat binnen 24 uur voor aanvang de behandeling wordt afgezegd of niet op de afspraak is verschenen, deze volledig in rekening zal worden gebracht.
4.4.  Indien klant niet op de afspraak verschijnt, geldt dezelfde regeling als hierboven onder artikel
4.5.  Slim & Beautiful Afslank- en Beweegstudio behoud zich het recht voor afspraken naar de klant kosteloos af te zeggen of te verzetten in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterf geval of ernstige ziekte van familie of dierbare in de omgeving waardoor Slim & Beautiful Afslank- en Beweegstudio zijn/haar opdracht niet naar behoren kan uitvoeren.

5. Betaling en geldigheid en abonnement/rittenkaart
5.1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro’s, inclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
5.3. Betaling geschiedt contant of per pin of na het ontvangen van de factuur binnen 5 dagen na factuurdatum dmv overmaken of ideallink.
5.4. Geldigheid van aangekochte behandelingen, in welke vorm dan ook hebben een max. geldigheid van 6 maanden.
5.5. De overeenkomst tussen Slim & Beautiful Afslank- en Beweegstudio en deelnemer wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
5.6. Onze abonnementen gaan altijd in per de 1e van de maand
5.7. Een abonnement gaat te alle tijde in per de 1e van de aankomende maand, start u halverwege een maand dan ontvangt u een deelnota over deze periode en gaat uw abonnement in per de 1e van de volgende maand.
5.8. De abonnementen worden na een maand stilzwijgend verlengd met iedere maal één maand en er wordt een opzegtermijn van één termijn gehanteerd. Opzegging van abonnementen dient per mail te geschieden.
5.9. Geldigheid van een aangekochte rittenkaart is voor 10x 3 maanden en voor 20x 6 maanden, 50x 12 maanden, ingaande op de dag van aankoop.
5.10. Een rittenkaart is persoonsgebonden en niet overdraagbaar
5.11. Op een aangekochte rittenkaart is geen restitutie mogelijk ongeacht de situatie
5.12. Een abonnement kan tussentijds worden gewijzigd, upgraden van een abonnement is ten alle tijden mogelijk, downgraden van een abonnement is tussentijds niet mogelijk.
5.13. Slim & Beautiful Afslank- en Beweegstudio heeft het recht de overeenkomst per direct geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder verplichting tot schadevergoeding als de deelnemer niet, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoet.
5.14. In uitzonderlijke situaties kan het abonnement worden opgeschort. Dit gaat in op de eerstvolgende 1e dag van daaropvolgende maand.
5.15. Het maximaal op te schorten termijnen is 3 maanden, daarna bent u verplicht ongeacht de omstandigheden het maandelijkse abonnement te voldoen.
5.16. Slim & Beautiful Afslank- en Beweegstudio is gerechtigd prijzen aan te passen, maximaal eens per jaar en maximaal met 5% van de huidige tarieven de eventuele prijsverhogingen wordt 4 weken voorafgaand genoegzaam bekend.

6. Aansprakelijkheid
6.1. Slim & Beautiful Afslank- en Beweegstudio is niet aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook ontstaan doordat de medewerksters van Slim & Beautiful Afslank- en Beweegstudio is uitgegaan van de door klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden, vrijetijdsbesteding.
6.2. Slim & Beautiful Afslank- en Beweegstudio is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegebracht naar de salon.

7. Afspraken
7.1. De klant behoort zich in de salon te gedragen volgens algemene aanvaarde normen.
7.2. Indien de klant na waarschuwing onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Slim & Beautiful Afslank- en Beweegstudio het recht de klant de toegang tot de studio te weigeren zonder verdere opgaaf van redenen.
7.3. Wanneer de cliënt zich niet houdt aan de voorschriften van Slim & Beautiful Afslank- en Beweegstudio, behoudt de eigenaar zicht het recht voor de behandelingen te stoppen.
7.4. Er wordt van de klant verwacht dat zij zich houden aan de persoonlijke hygiëne regels.
7.5. Gekochte producten, voedingsmiddelen, behandelingen kunnen na aankoop niet teruggegeven/geruild worden.

8. Klachten
8.1. Indien de klant een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze klacht zo spoedig mogelijk, doch binnen twee weken na ontdekking mondeling als zowel schriftelijk worden gemeld aan de eigenaar van Slim & Beautiful Afslank- en Beweegstudio
8.2. Slim & Beautiful Afslank- en Beweegstudio moet de klager binnen 5 werkdagen adequaat antwoord geven.
8.3. Indien een klacht over de behandeling of product gegrond is zal Slim & Beautiful Afslank- en Beweegstudio de behandeling opnieuw verrichten of het product vervangen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de klant dit schriftelijk kenbaar maakt.

9. Beschadiging en/of diefstal
9.1. Slim & Beautiful Afslank- en Beweegstudio heeft het recht van de klant een schadevergoeding te eisen indien, de klant meubilair, apparatuur of producten beschadigt.
9.2. Slim & Beautiful Afslank- en Beweegstudio meldt diefstal altijd bij de politie.

10. Recht
De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Slim & Beautiful Afslank- en Beweegstudio en zijn ook in de salon beschikbaar

Algemene Voorwaarden Slim & Beautiful Afslank- en Beweegstudio maart 2022
Voltaweg 6, 4338 PS, Middelburg
Tel: 0118-436528, E-mailadres: info@slimandbeautiful.nl KvK-nummer: 60277998, BTW-identificatienummer: NL001755811B44